Zdrowie

smiling happy female in white dress sitting on a grass

Nietolerancja tyraminy Tyra­mina to jedna z tzw. amin bio­gen­nych (inne to np. adre­na­lina, dopa­mina, hista­mina czy sero­to­nina). Znaj­duje się ona w dużej ilo­ści w ple­śnio­wych serach, nie­któ­rych wędli­nach, pro­duk­tach kiszo­nych,   czer­wo­nym winie i piwie. Tyra­mina kur­czy naczy­nia krwio­no­śne, co może powo­do­wać objawy tzw. prze­łomu nad­ci­śnie­nio­wego (pogor­sze­nie samo­po­czu­cia, wzrost ciśnie­nia krwi, aryt­mia serca, ból i zawroty głowy, ból w klatce pier­sio­wej, dusz­ność, krwa­wie­nie z nosa). Zda­rza się to zwłasz­cza u pacjen­tów przy­mu­ją­cych inhi­bi­tory oksy­dazy mono­ami­no­wej (MAO), gdyż ten enzym

female in lingerie with a tulip 1

Pod­sta­wową rolą układu immu­no­lo­gicz­nego jest utrzy­ma­nie orga­ni­zmu w zdro­wiu przez zapo­bie­gnię­cie inwa­zji drob­no­ustro­jów. W tym celu wyspe­cja­li­zo­wane komórki układu odpor­no­ścio­wego współ­pra­cują z komór­kami tka­nek orga­ni­zmu, wymie­nia­jąc infor­ma­cje i decy­du­jąc o stop­niu zagro­że­nia lub jego braku. Układ odpor­no­ściowy ma dwie linie obrony: Pod­stawą sku­tecz­nej ochrony jest roz­po­zna­nie. W tym celu tkanki są zasie­dlone przez sieć komó­rek zwia­dow­ców („komórki den­dry­tyczne”), które nie­ustan­nie patro­lują oko­licę spraw­dza­jąc czy nie poja­wiają się infor­ma­cje o zagrożeniu. Komórki den­dry­tyczne podej­mują decy­zję o akty­wa­cji odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej lub