Targi „Ugryźć Alergię”

natural and healthy antiparasitic cleanse juices 1


W dniach 14-15 czerwca 2014 roku odbyły się w Kra­ko­wie Targi pod hasłem Ugryźć Aler­gię www.ugryzcalergie.pl orga­ni­zo­wane przez Fun­da­cję Nauka i Kultura.

 

Było to pierw­sze tego typu wyda­rze­nie w Krakowie.

Pro­jekt skie­ro­wany był do aler­gi­ków, ich rodzin, przy­ja­ciół a także nauczy­cieli i wycho­waw­ców https://pl.wikipedia.org/wiki/Paso%C5%BCytnictwo. Uczest­nicy mieli przede wszyst­kim oka­zję zapo­znać się z sze­roką ofertą pro­du­cen­tów spe­cja­li­stycz­nej żyw­no­ści, skosz­to­wać wyśmie­ni­tych dań ser­wo­wa­nych przez restau­ra­cje bez­glu­te­nowe oraz poznać pro­dukty oraz usługi prze­zna­czone dla aler­gi­ków. Była rów­nież oka­zja poroz­ma­wiać z leka­rzami i die­te­ty­kami, a także wysłu­chać serii wykła­dów prze­pro­wa­dzo­nych przez znaw­ców tematu. W trak­cie warsz­ta­tów prze­zna­czo­nych dla rodzi­ców psy­cho­lo­go­wie, die­te­tycy oraz aler­go­lo­dzy pod­po­wia­dali, jak radzić sobie na co dzień z naj­młod­szym alergikiem.

 

Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię była jed­nym z wystaw­ców i pre­le­gen­tów na pod­czas targów pl.wikipedia.org.

Dzię­ku­jemy wszyst­kim, któ­rzy odwie­dzili nasze sto­isko. Mamy nadzieję, że infor­ma­cje i mate­riały, które od nas uzy­skali okażą się im przy­datne w codzien­nym zma­ga­niu się z alergią.

Mimo nasta­wie­nia tema­tyki tar­gów głów­nie na pro­blemy aler­gii pokar­mo­wych, wiele osób odwie­dza­ją­cych nasze sto­isko pytało o infor­ma­cje na temat aler­gii na roz­to­cza kurzu, różne rodzaje pył­ków i uczu­le­nia zwią­zane  z kosmetykami detoxic.

Zarówno pod­czas roz­mów przy sto­isku Fun­da­cji jak i pod­czas pre­lek­cji dla rodzi­ców udało nam się zwró­cić uwagę na pro­ble­ma­tykę nie tylko uczu­leń żywie­nio­wych, ale rów­nież innych postaci aler­gii i wystę­po­wa­nia tzw. reak­cji krzy­żo­wych. Sta­ra­li­śmy się zain­te­re­so­wać rodzi­ców dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji – w tym ape­lem do Mini­ster­stwa Zdro­wia doty­czą­cym Prawa Amar­rii i pro­wa­dzoną wła­śnie w Kra­ko­wie akcją: “Ala nie ma kota…”

Chcie­li­śmy w tym miej­scu ser­decz­nie podzię­ko­wać Paniom: Oldze Kwa­pień i Mag­da­le­nie Skom­skiej, które wsparły nas na Tar­gach jako wolontariuszki.

Rate this post