Schudnij

girl sitting barefoot in the bathroom

(‘Chi­nese restau­rant syn­drome’ albo ‘Mono­so­dium glu­ta­mate symp­tom complex’) Glu­ta­mi­nian sodu (mono­so­dium glu­ta­mate; MSG) to sub­stan­cja uży­wana jako wzmac­niacz smaku w prze­my­śle spo­żyw­czym; zwią­zek ten wpi­sany jest przez ame­ry­kań­ską Agen­cję Żyw­no­ści i Leków na listę bez­piecz­nych związ­ków che­micz­nych. Z punktu widze­nia che­micz­nego jest to sól sodowa kwasu glu­ta­mi­no­wego, będą­cego dla czło­wieka ami­no­kwa­sem endo­gen­nym (czyli syn­te­ty­zo­wa­nego w orga­ni­zmie). Zwią­zek ten wystę­puje natu­ral­nie w róż­nych pokar­mach, np. mię­sie, serach, grzy­bach, sosie sojo­wym czy pomi­do­rach – kwas glu­ta­mi­nowy (ami­no­kwas)

natural and healthy antiparasitic cleanse juices 1

W dniach 14-15 czerwca 2014 roku odbyły się w Kra­ko­wie Targi pod hasłem Ugryźć Aler­gię www.ugryzcalergie.pl orga­ni­zo­wane przez Fun­da­cję Nauka i Kultura.   Było to pierw­sze tego typu wyda­rze­nie w Krakowie. Pro­jekt skie­ro­wany był do aler­gi­ków, ich rodzin, przy­ja­ciół a także nauczy­cieli i wycho­waw­ców https://pl.wikipedia.org/wiki/Paso%C5%BCytnictwo. Uczest­nicy mieli przede wszyst­kim oka­zję zapo­znać się z sze­roką ofertą pro­du­cen­tów spe­cja­li­stycz­nej żyw­no­ści, skosz­to­wać wyśmie­ni­tych dań ser­wo­wa­nych przez restau­ra­cje bez­glu­te­nowe oraz poznać pro­dukty oraz usługi prze­zna­czone dla aler­gi­ków. Była rów­nież oka­zja

woman doing yoga near the sea

Na przestrzeni ostatnich lat zarówno w Polsce, jak i na całym świecie panuje moda na odchudzanie. Większość „cudownych diet” oraz programów treningowych , które możemy znaleźć w Internecie tworzonych jest jednak przez amatorów. Stosowanie się wyłącznie do modnych wskazówek rzadko jest w stanie pomóc w walce z nadwagą osobom naprawdę otyłym. Czym jest otyłość? Mianem otyłości określamy patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, które przekracza jego fizjologiczne potrzeby i możliwości