Rozwój duchowy

tasty cup of coffee 1

Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię zwró­ciła się do Mini­stra Zdro­wia z ape­lem o pod­ję­cie dzia­łań na rzecz wpro­wa­dze­nia obo­wiazku posia­da­nia auto­strzy­kawki z lekiem ratu­ją­cym życie, epi­ne­fryną, w szko­łach i innych jed­nost­kach oświatowo-wychowawczych, na wypa­dek wstrzasu ana­fi­lak­tycz­nego u któ­re­goś z uczniów. „Prawo Amar­rii” („Emer­gency Epi­ne­ph­rine Act”), inspi­ro­wane nagłą śmier­cią 7-letniej Amar­rii John­son po spo­ży­ciu orzeszka ziem­nego w szkole, zostało przy­jete już w więk­szo­ści ame­ry­kań­skich stanów.   O Amar­rii Johnson W stycz­niu 2012 roku Amar­ria John­son, uczen­nica szkoły pod­sta­wo­wej w Rich­mond (stan Vir­gi­nia, USA)