Prawo Amarrii

tasty cup of coffee 1


Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię zwró­ciła się do Mini­stra Zdro­wia z ape­lem o pod­ję­cie dzia­łań na rzecz wpro­wa­dze­nia obo­wiazku posia­da­nia auto­strzy­kawki z lekiem ratu­ją­cym życie, epi­ne­fryną, w szko­łach i innych jed­nost­kach oświatowo-wychowawczych, na wypa­dek wstrzasu ana­fi­lak­tycz­nego u któ­re­goś z uczniów. „Prawo Amar­rii” („Emer­gency Epi­ne­ph­rine Act”), inspi­ro­wane nagłą śmier­cią 7-letniej Amar­rii John­son po spo­ży­ciu orzeszka ziem­nego w szkole, zostało przy­jete już w więk­szo­ści ame­ry­kań­skich stanów.

 

O Amar­rii Johnson

W stycz­niu 2012 roku Amar­ria John­son, uczen­nica szkoły pod­sta­wo­wej w Rich­mond (stan Vir­gi­nia, USA) prze­szła peł­no­obja­wowy wstrząs ana­fi­lak­tyczny, który wystą­pił u niej na tere­nie szkoły, kiedy została poczę­sto­wana orzesz­kiem ziem­nym przez inne dziecko. Amar­ria miała tylko 7 lat. Cho­ciaż szkoła wie­działa o aler­giach dziecka, w tym cza­sie nie dys­po­no­wała auto­strzy­kawką, która mogła zostać użyta u niej jako lek ratu­jący życie, a prawo nie zezwa­lało na uży­cie leku przy­pi­sa­nego do innego dziecka. Zamiast tego zadzwo­niono więc po karetkę, jed­nak pomoc przy­była za późno, w kon­se­kwen­cji czego dziew­czynka zmarła.W  wyniku dzia­łań inspi­ro­wa­nych jej śmier­cią powstała ini­cja­tywa, która umoż­li­wiła w  Sta­nach Zjed­no­czo­nych wpro­wa­dze­nie spe­cjal­nego zapisu praw­nego, wyma­ga­ją­cego od szkół posia­da­nia w gabi­ne­cie pie­lę­gniar­skim „nikomu nie­przy­pi­sa­nej” auto­strzy­kawki z epi­ne­fryną, goto­wej do uży­cia w przy­padku wystą­pie­nia wstrząsu ana­fi­lak­tycz­nego u każ­dego dziecka.

W roku szkol­nym 2012-2013, jedy­nie w szko­łach w Chi­cago, strzy­kawki takie zostały wyko­rzy­stane 38 razy; w 21 przy­pad­kach osoby nie były nawet świa­dome swo­jej aler­gii. Naj­młod­szy uczeń pod­dany takiemu natych­mia­sto­wemu lecze­niu miał 3 lata, naj­star­szy 19 jak. Ponadto w dwóch przy­pad­kach epi­ne­fryna została zasto­so­wana u pra­cow­ni­ków szkoły *. Ponadto w dwóch przy­pad­kach epi­ne­fryna została zasto­so­wana u pra­cow­ni­ków szkoły *

Rate this post