Nietolerancja tyraminy, siarczanów i laktozy

smiling happy female in white dress sitting on a grass


Nietolerancja tyraminy

Tyra­mina to jedna z tzw. amin bio­gen­nych (inne to np. adre­na­lina, dopa­mina, hista­mina czy sero­to­nina). Znaj­duje się ona w dużej ilo­ści w ple­śnio­wych serach, nie­któ­rych wędli­nach, pro­duk­tach kiszo­nych,   czer­wo­nym winie i piwie. Tyra­mina kur­czy naczy­nia krwio­no­śne, co może powo­do­wać objawy tzw. prze­łomu nad­ci­śnie­nio­wego (pogor­sze­nie samo­po­czu­cia, wzrost ciśnie­nia krwi, aryt­mia serca, ból i zawroty głowy, ból w klatce pier­sio­wej, dusz­ność, krwa­wie­nie z nosa). Zda­rza się to zwłasz­cza u pacjen­tów przy­mu­ją­cych inhi­bi­tory oksy­dazy mono­ami­no­wej (MAO), gdyż ten enzym odpo­wiada za roz­kład wielu amin biogennych.

Nietolerancja siarczanów

Siar­czany są sto­so­wane jako prze­ciw­u­tle­nia­cze i środki kon­ser­wu­jące w prze­my­śle spo­żyw­czym i far­ma­ceu­tycz­nym oraz w bro­war­nic­twie. Ponadto mogą być rów­nież zawarte w sokach owo­co­wych, mro­żo­nych warzy­wach i sała­cie. Nad­wraż­li­wość obser­wo­wana jest naj­czę­ściej u pacjen­tów cier­pią­cych na astmę. Dzia­ła­nie draż­niące siar­cza­nów powo­duje akty­wa­cję czę­ści przy­współ­czul­ne­ju­kładu ner­wo­wego, co skut­kuje u nich ata­kiem ast­ma­tycz­nym.  Nie­mniej, zda­rzają się rów­nież pacjenci z fak­tyczną aler­gia na te związki, u któ­rych można stwier­dzić obec­no­ści prze­ciw­ciała IgE spe­cy­ficz­nych dla siarczanów.

Uwaga: Siar­czany mogą wywo­łać rów­nież inne, bar­dzo poważne reak­cje, łącz­nie ze wstrzą­sem ana­fi­lak­tycz­nym i wylewem!

Nietolerancja laktozy

Nie­to­le­ran­cja lak­tozy (znana jako nie­to­le­ran­cja nabiału) wywo­łana jest nie­do­bo­rem enzymu tra­wią­cego lak­tozę, tzw. lak­tazy skąd. Objawy doty­czące prze­wodu pokar­mo­wego (takie jak ból brzu­cha, wzdę­cie, bie­gunka) poja­wiają się po spo­ży­ciu mleka lub pokar­mów nabia­ło­wych, zawie­ra­ją­cych dużo tego cukru. Objawy poja­wiają się sto­sun­kowo szybko, naj­czę­ściej w ciągu 2 godzin od zje­dze­nia pokarmu.

Nie­stety, lak­toza obecna jest nie tylko w mleku kro­wim, ale rów­nież kozim i owczym, więc pacjenci powinni uni­kać wszel­kiego nabiału, rów­nież pocho­dzą­cego od tych zwierząt.

Rate this post