Jak unikać alergenów zwierząt domowych?

jak unikac alergenow zwierzat domowych


Aler­geny mogą być zawarte w ślinie, skó­rze, sier­ści, pió­rach i moczu zwie­rząt. Mikro­czą­steczki łatwo uno­szą się w powie­trzu i dostają się do dróg odde­cho­wych, na skórę i śluzówki (w tym spo­jówki oczu). Nie­które z anty­ge­nów utrzy­mują się w środo­wi­sku (na ścia­nach, sufi­tach, w ubra­niach) przez dłuż­szy czas (nawet latami) od znik­nię­cia zwie­rzę­cia z domu.

Uwaga: Cho­ciaż posia­da­nie akwa­rium uznaje się za sto­sun­kowo bez­pieczne, należy pamię­tać, że aler­geny mogą znaj­do­wać się w suchym pokar­mie dla ryb a wil­gotne środo­wi­sko sprzyja roz­wo­jowi pleśni.

W przy­padku udo­ku­men­to­wa­nej aler­gii na zwie­rzę naj­le­piej usu­nąć zwie­rzę z domu, umyć dokład­nie ściany, sufity, pod­łogi, uprać wszyst­kie ubra­nia, wyczy­ścić dywany i tapi­cerkę oczysz­cza­czem paro­wym.
Jeżeli decy­du­jemy się na pozo­sta­wie­nie ulu­bieńca, przede wszyst­kim należy pamię­tać o tym, żeby nie decy­do­wać się na kolejne zwie­rzę domowe. W przy­padku posia­da­nia zwie­rzątka przez aler­gika trzeba pamię­tać o bez­względ­nym prze­strze­ga­niu poniż­szych zasad:

  • Zwie­rzęta nie powinny mieć dostępu do miejsc prze­by­wa­nia domow­ni­ków, a bez­wa­run­kowo do sypialni
  • Lego­wi­sko zwie­rzę­cia należy regu­lar­nie prać.
  • Zwie­rzę należy czę­sto kąpać i regu­lar­nie wycze­sy­wać na otwar­tej prze­strzeni, a nie w domu pl.wikipedia.org.
  • Podobne środki ostroż­no­ści doty­czą całego miesz­ka­nia, należy regu­lar­nie zmy­wać ściany i sufity, prać dywany i wykła­dziny oraz tapi­cerkę mebli.

Rate this post