Jak unikać alergenów pokarmowych?

teeth 1560353 1280


W nie­któ­rych przy­pad­kach, zarówno u dzieci jak i doro­słych, białka pokar­mowe mogą być istot­nymi aler­ge­nami. Zwłasz­cza białka znaj­du­jące się w jaju kurzym (rów­nież w żółtku) mają silne wła­ści­wo­ści uczu­la­jące pediatrics.aappublications.org. Uni­ka­nie tych aler­ge­nów wymaga szcze­gól­nej ostroż­no­ści pod­czas spraw­dza­nia spisu skład­ni­ków i wie­lo­krot­nie wyrze­czeń die­te­tycz­nych.

Zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzyko eks­po­zy­cji na aler­geny możemy poprzez:

  • Sto­so­wa­nie diety eli­mi­na­cyj­nej (w uza­sad­nio­nych przypadkach);
  • Sto­so­wa­nie spe­cjal­nych pre­pa­ra­tów dla nie­mow­ląt (w uza­sad­nio­nych przypadkach);
  • Zwra­ca­nie uwagi na skład kupo­wa­nych pro­duk­tów żywnościowych;
  • Goto­wa­nie z pro­duk­tów nisko­prze­two­rzo­nych i uni­ka­nie wysoko­prze­two­rzo­nej żywności;
  • Wybie­ra­nie pro­duk­tów bez kon­ser­wan­tów i sztucz­nych barw­ni­ków oraz tzw. pro­duk­tów ekologicznych;
  • Uni­ka­nie jedze­nia w miej­scach, w któ­rych nie mamy pew­no­ści co do zawar­to­ści skład­ni­ków w pokarmach;
  • Poin­for­mo­wa­nie przed­szkola, szkoły, świe­tlicy odno­śnie aler­gii dziecka: prze­ka­za­nie listy pokar­mów alergizujących;
  • Nosze­nie bran­so­le­tek infor­ma­cyj­nych o alergiach;

Uwaga: Należy pamię­tać, że każda dieta eli­mi­na­cyjna musi być dietą uroz­ma­iconą, by nie dopu­ścić do nie­do­bo­rów żywie­nio­wych, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

dlaczego

Rate this post