Atopowe zapalenie skóry (AZS), egzema atopowa

concerned woman in sports bra on white background


Cho­roba ta obja­wia się sta­nem zapal­nym skóry, który zwią­zany jest z sucho­ścią naskórka i świą­dem. Objawy z reguły poja­wiają się w ciągu pierw­szych mie­sięcy lub lat życia, dla­tego cho­roba obser­wo­wana jest głów­nie u dzieci. Na szczę­ście w przy­padku więk­szo­ści pacjen­tów cho­roba mija z wie­kiem, nie­mniej może rów­nież utrzy­mać się lub zacząć w doro­słym wieku Ato­powe zapa­le­nie skóry może ponadto ini­cjo­wać marsz aler­giczny.

Objawy AZS utrzy­mują się czę­sto przez kilka lat, pod­czas któ­rych obser­wuje się naprze­mienne okresy pogar­sza­nia i poprawy stanu skóry skąd. Uważa się, że cho­roba ma pod­łoże wie­lo­czyn­ni­kowe. Pod­łoże gene­tyczne wyraź­nie widoczne jest u pacjen­tów ato­po­wych, u któ­rych kon­takt z aler­ge­nem powo­duje zaostrze­nie choroby.

Uwaga: Według naj­now­szych wytycz­nych Euro­pej­skiej Aka­de­mii Aler­gii i Immu­no­lo­gii Kli­nicz­nej zapa­le­nie skóry/egzema uwa­żane są za ato­powe, jeśli u pacjenta obser­wuje się zwięk­szoną pro­duk­cje prze­ciw­ciał aler­gicz­nych IgE.

Naj­częst­sze alergeny

 • Aler­geny wziewne (roz­to­cza, pyłki, ple­śnie, sierść zwie­rząt, etc)
 • Aler­geny pokar­mowe (białko mleka kro­wiego, białko jaja kurzego) – mają zna­cze­nie zwłasz­cza u dzieci

Objawy

 • sucha skóra (naj­czę­ściej doty­czy to całego ciała)
 • wystę­po­wa­nie wysypki
 • zaczer­wie­nie
 • łuszcze­nie naskórka
 • two­rze­nie się strupów
 • sącze­nie z ran
 • inten­sywny świąd
 • objawy ato­pii

Czę­sto obser­wuje się też:

 • Nad­ka­że­nia bak­te­ryjne, wiru­sowe i grzy­bi­cze (szcze­gól­nie w miej­scach mecha­nicz­nie uszko­dzo­nych przez drapanie)
 • Cie­mie­niu­cha w wieku niemowlęcym

UwagaLoka­li­za­cja zmian zapal­nych jest cha­rak­te­ry­styczna dla AZS i zmie­nia się z wie­kiem pacjenta https://www.youtube.com/watch?v=s5V2Q_Ln-mc. U nie­mow­ląt zmiany doty­czą przede wszyst­kim skóry twa­rzy i tuło­wia, u star­szych dzieci objawy cho­ro­bowe loka­li­zują się przede wszyst­kim w oko­li­cach zgię­cio­wych (łokcie, pod kola­nami, nad­garstki), na dło­niach i palcach.

Dia­gno­styka

 • bada­nie lekarskie
 • wywiad lekar­ski: wystę­po­wa­nie cho­rób ato­po­wych w rodzinie
 • testy aler­giczne (IgE spe­cy­ficzne, IgE nie­spe­cy­ficzne, testy skórne „prick”, testy płatkowe)
 • próba eks­po­zy­cji (pod kon­trola lekarza)

Lecze­nie

 • uni­ka­nie aler­ge­nów (łącznie z dietą eli­mi­na­cyjną i sto­so­wa­niem hydro­li­za­tów biał­ko­wych zamiast mleka kro­wiego u nie­mow­ląt, tylko w uza­sad­nio­nych przypadkach)
 • inten­sywne nawil­ża­nie skóry i sto­so­wa­nie emolientów
 • maści ste­ry­dowe
 • inhi­bi­tory kal­cy­neu­ryny (na skórę)
 • doustne leki przeciwhistaminowe

Czyn­niki nie­aler­giczne powo­du­jące zaostrze­nie choroby

 • dra­pa­nie, uszko­dze­nie mecha­niczne naskórka
 • infek­cje skóry
 • che­mi­ka­lia, draż­niące środki che­miczne (np. deter­genty, środki zapa­chowe w kosmetykach)
 • nie­które draż­niące tka­niny (np pl.wikipedia.org. wełna)
 • czyn­niki emocjonalne
 • stres (rów­nież np. wełna)
 • czyn­niki emocjonalne
 • stres (rów­nież np

Rate this post