beautiful womens legs soaking wet in puddle

Do powstawania żylaków przyczyniają się różne czynniki. Wpływ ma środowisko, wiek, styl życia a także czynniki dziedziczne. Nie wszystkie czynniki ryzyka można wyeliminować, jednak są sposoby zapobiegania chorobie żył. Ścianki żył wraz z wiekiem tracą swoją elastyczność i sprężystość, grubieją. Może ponadto dojść do uszkodzenia tzw. zastawek żylnych. W przypadku nieprawidłowego działania zastawek krew spływa z powrotem do nogi, nie przesuwa się w stronę serca i gromadząc się, powoduje powstanie żylaków. Powodem ryzyka

dancer with salsa shoes and black midi dress

Żylaki, to nic innego jak przewlekła niewydolność żylna występująca u około 8-9% światowej populacji. Występują zazwyczaj na kończynach dolnych, chociaż nie jest to regułą, bowiem mogą się umiejscowić także w dolnym odcinku tułowia. Wbrew pozorom żylaki nie są błahym problemem – są jedną z chorób układu krwionośnego, która uwidacznia się w charakterystyczny sposób, a mianowicie zgrubieniem i uwypukleniem żył, które w wielu przypadkach ulegają przebarwieniom. Dopatrując się przyczyn możemy wymienić

concerned woman in sports bra on white background

Cho­roba ta obja­wia się sta­nem zapal­nym skóry, który zwią­zany jest z sucho­ścią naskórka i świą­dem. Objawy z reguły poja­wiają się w ciągu pierw­szych mie­sięcy lub lat życia, dla­tego cho­roba obser­wo­wana jest głów­nie u dzieci. Na szczę­ście w przy­padku więk­szo­ści pacjen­tów cho­roba mija z wie­kiem, nie­mniej może rów­nież utrzy­mać się lub zacząć w doro­słym wieku Ato­powe zapa­le­nie skóry może ponadto ini­cjo­wać marsz aler­giczny. Objawy AZS utrzy­mują się czę­sto przez kilka lat, pod­czas któ­rych obser­wuje się naprze­mienne okresy pogar­sza­nia

teeth 1560353 1280

W nie­któ­rych przy­pad­kach, zarówno u dzieci jak i doro­słych, białka pokar­mowe mogą być istot­nymi aler­ge­nami. Zwłasz­cza białka znaj­du­jące się w jaju kurzym (rów­nież w żółtku) mają silne wła­ści­wo­ści uczu­la­jące pediatrics.aappublications.org. Uni­ka­nie tych aler­ge­nów wymaga szcze­gól­nej ostroż­no­ści pod­czas spraw­dza­nia spisu skład­ni­ków i wie­lo­krot­nie wyrze­czeń die­te­tycz­nych. Zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzyko eks­po­zy­cji na aler­geny możemy poprzez: Sto­so­wa­nie diety eli­mi­na­cyj­nej (w uza­sad­nio­nych przypadkach); Sto­so­wa­nie spe­cjal­nych pre­pa­ra­tów dla nie­mow­ląt (w uza­sad­nio­nych przypadkach); Zwra­ca­nie uwagi na skład kupo­wa­nych pro­duk­tów żywnościowych; Goto­wa­nie z pro­duk­tów

jak unikac alergenow zwierzat domowych

Aler­geny mogą być zawarte w ślinie, skó­rze, sier­ści, pió­rach i moczu zwie­rząt. Mikro­czą­steczki łatwo uno­szą się w powie­trzu i dostają się do dróg odde­cho­wych, na skórę i śluzówki (w tym spo­jówki oczu). Nie­które z anty­ge­nów utrzy­mują się w środo­wi­sku (na ścia­nach, sufi­tach, w ubra­niach) przez dłuż­szy czas (nawet latami) od znik­nię­cia zwie­rzę­cia z domu. Uwaga: Cho­ciaż posia­da­nie akwa­rium uznaje się za sto­sun­kowo bez­pieczne, należy pamię­tać, że aler­geny mogą znaj­do­wać się w suchym pokar­mie dla ryb a wil­gotne środo­wi­sko

smiling happy female in white dress sitting on a grass

Nietolerancja tyraminy Tyra­mina to jedna z tzw. amin bio­gen­nych (inne to np. adre­na­lina, dopa­mina, hista­mina czy sero­to­nina). Znaj­duje się ona w dużej ilo­ści w ple­śnio­wych serach, nie­któ­rych wędli­nach, pro­duk­tach kiszo­nych,   czer­wo­nym winie i piwie. Tyra­mina kur­czy naczy­nia krwio­no­śne, co może powo­do­wać objawy tzw. prze­łomu nad­ci­śnie­nio­wego (pogor­sze­nie samo­po­czu­cia, wzrost ciśnie­nia krwi, aryt­mia serca, ból i zawroty głowy, ból w klatce pier­sio­wej, dusz­ność, krwa­wie­nie z nosa). Zda­rza się to zwłasz­cza u pacjen­tów przy­mu­ją­cych inhi­bi­tory oksy­dazy mono­ami­no­wej (MAO), gdyż ten enzym

girl sitting barefoot in the bathroom

(‘Chi­nese restau­rant syn­drome’ albo ‘Mono­so­dium glu­ta­mate symp­tom complex’) Glu­ta­mi­nian sodu (mono­so­dium glu­ta­mate; MSG) to sub­stan­cja uży­wana jako wzmac­niacz smaku w prze­my­śle spo­żyw­czym; zwią­zek ten wpi­sany jest przez ame­ry­kań­ską Agen­cję Żyw­no­ści i Leków na listę bez­piecz­nych związ­ków che­micz­nych. Z punktu widze­nia che­micz­nego jest to sól sodowa kwasu glu­ta­mi­no­wego, będą­cego dla czło­wieka ami­no­kwa­sem endo­gen­nym (czyli syn­te­ty­zo­wa­nego w orga­ni­zmie). Zwią­zek ten wystę­puje natu­ral­nie w róż­nych pokar­mach, np. mię­sie, serach, grzy­bach, sosie sojo­wym czy pomi­do­rach – kwas glu­ta­mi­nowy (ami­no­kwas)

natural and healthy antiparasitic cleanse juices 1

W dniach 14-15 czerwca 2014 roku odbyły się w Kra­ko­wie Targi pod hasłem Ugryźć Aler­gię www.ugryzcalergie.pl orga­ni­zo­wane przez Fun­da­cję Nauka i Kultura.   Było to pierw­sze tego typu wyda­rze­nie w Krakowie. Pro­jekt skie­ro­wany był do aler­gi­ków, ich rodzin, przy­ja­ciół a także nauczy­cieli i wycho­waw­ców https://pl.wikipedia.org/wiki/Paso%C5%BCytnictwo. Uczest­nicy mieli przede wszyst­kim oka­zję zapo­znać się z sze­roką ofertą pro­du­cen­tów spe­cja­li­stycz­nej żyw­no­ści, skosz­to­wać wyśmie­ni­tych dań ser­wo­wa­nych przez restau­ra­cje bez­glu­te­nowe oraz poznać pro­dukty oraz usługi prze­zna­czone dla aler­gi­ków. Była rów­nież oka­zja

female in lingerie with a tulip 1

Pod­sta­wową rolą układu immu­no­lo­gicz­nego jest utrzy­ma­nie orga­ni­zmu w zdro­wiu przez zapo­bie­gnię­cie inwa­zji drob­no­ustro­jów. W tym celu wyspe­cja­li­zo­wane komórki układu odpor­no­ścio­wego współ­pra­cują z komór­kami tka­nek orga­ni­zmu, wymie­nia­jąc infor­ma­cje i decy­du­jąc o stop­niu zagro­że­nia lub jego braku. Układ odpor­no­ściowy ma dwie linie obrony: Pod­stawą sku­tecz­nej ochrony jest roz­po­zna­nie. W tym celu tkanki są zasie­dlone przez sieć komó­rek zwia­dow­ców („komórki den­dry­tyczne”), które nie­ustan­nie patro­lują oko­licę spraw­dza­jąc czy nie poja­wiają się infor­ma­cje o zagrożeniu. Komórki den­dry­tyczne podej­mują decy­zję o akty­wa­cji odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej lub

tasty cup of coffee 1

Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię zwró­ciła się do Mini­stra Zdro­wia z ape­lem o pod­ję­cie dzia­łań na rzecz wpro­wa­dze­nia obo­wiazku posia­da­nia auto­strzy­kawki z lekiem ratu­ją­cym życie, epi­ne­fryną, w szko­łach i innych jed­nost­kach oświatowo-wychowawczych, na wypa­dek wstrzasu ana­fi­lak­tycz­nego u któ­re­goś z uczniów. „Prawo Amar­rii” („Emer­gency Epi­ne­ph­rine Act”), inspi­ro­wane nagłą śmier­cią 7-letniej Amar­rii John­son po spo­ży­ciu orzeszka ziem­nego w szkole, zostało przy­jete już w więk­szo­ści ame­ry­kań­skich stanów.   O Amar­rii Johnson W stycz­niu 2012 roku Amar­ria John­son, uczen­nica szkoły pod­sta­wo­wej w Rich­mond (stan Vir­gi­nia, USA)